آمار سایت
Who is online?
In total there are 3 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 3 Guests

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 47 on Tue Nov 19, 2019 8:21 pm
Online Support

محرم، نينواي آزادگي

Go down

محرم، نينواي آزادگي Empty محرم، نينواي آزادگي

Post  mahyar on Fri Dec 18, 2009 12:22 pm
تاريخ حيات بشري سرشاراست ازقيام ها ومقاومت
هايي که براي پاسداشت حقيقت و اجراي
عدالت انجام گرفته است ومردان وزنان زيادي دراين راه عزيزترين داشته شان يعني جانشان را فدا کرده اند تا شايد فرزندان آنها بتوانند درسايه آرامش و بدورازهرظلم و جوري دقايق و
لحظات زندگي را تجربه کنند. به
هرسوي تاريخ که نگاه مي اندازيم مبارزات گوناگون مردماني را مي بينيم وآرزوي ديرينه بشررا که همواره براي داشتن زندگي
بهتروفارغ ازهرگونه استثماري تلاش
کرده تاشايد درآرامش و آسودگي خاطربتواند توانايي هاي بالقوه اش را شکوفا کند وچند قدمي به درک والاي مقام انسانيت خود نزديک شود. چراکه انسان موجودي انديشنده و آگاه است که
اگرشرايط لازم براي رشدش مهيا شود مي
تواند با بهره گيري ازتوانايي هاي بيشمارش زندگي بهتري را براي خودش وديگران فراهم کند.


اما دراين ميان هرگاه حکومت هايي به قدرت رسيدند که ازحکومت داري جزتسلط برمردم
واستثمارهرچه بيشترآنها به چيزديگري نمي
انديشيدند وازثروتهاي بيشماري که دراختيارشان بود جزبراي ساختن کاخ هاي عظيم وکشيدن ديوارهاي بلند ميان خودشان و مردمانشان هيچ استفاده ديگري نمي کردند آنچه قرباني اين دنيادوستي وقدرت
طلبي اين حاکمان شده عقب
ماندگي فکري و دنيايي هرچه بيشرهمان مردمي بوده است که برآنها حکومت مي کردند واگرهم کسي همرنگ اين دنيا دوستي و حرص
پايان ناپذيرآنها نمي شده است
به زنجيرش مي کشيدند وصداي اعتراضش را درسياهچال هاي زندان هاي مخوف خود ساکت مي کردند تا مبادا سکه اي اززراندوزي هايشان کاسته وعيش ونوش دنيايي شان زايل شود.


اما آنچه براي مردم ومتعلق به آنها است وآنها صاحبان واقعي اش به حساب مي آيند يعني انتخاب
حکومت صالحاني که مي بايد حاکمان
واقعي شان باشند هيچ گاه درانحصاريک نفريا عده محدودي باقي نمانده است وبا اعتراض ها وقيام هايي ازسوي همان مردمي مواجه شده است که به اجباروبراي چند صباحي ساکت نگاه داشته شده اند. مردمي
که حتي با کمترين مقدارسواد
وعلم با رهبري انسان هايي بيداروآگاه ازجنس خودشان براي داشتن زندگي بهتروتضمين آخرتشان همه علائق ووابستگي هايشان را
رهاکرده وپا درراه مبارزه با
ظالمان وستمگران نهاده اند وتا آخرين ثانيه هاي زندگي شان هم ازاهداف متعالي شان دست برنداشته اند.


اينگونه است که درطول تاريخ تنها نام کساني باقي مانده و سرمشق نسل هاي پس ازخودشان
گشته است که با شجاعت وحماسه
هاي انسان سازشان شناخته شده اند ونه با ثروت هاي کلان و زورگويي هاي نامشروعشان که براي چندصباحي حضورشان را توجيه مي کند و بعد ازمدتي همان داشته هاي دنيايي شان ريشه تمامي حضورشان
را مي خشکاند وآنها براي هميشه
درميان صفحات ناتمام تاريخ به فراموش سپرده مي شوند. تاريخي که خود بهترين گواه و شاهد براي ثمره اعمال کساني ا ست که
درميانه آن براي چند صباحي
نقشي را بعهده مي گيرند و بوسيله همان وقايع نگاري تاريخ خاموش رفتارشان به قضاوت گذاشته مي شود تا سره ازناسره و
حقيقت ازوهم وخيال بازشناخته شود.


اما درميان تمامي قيام هايي که براي نجات بشرازنامردمي ها وستم گري ها انجام پذيرفته ودرصفحات
هميشه ماندگارتاريخ ثبت گرديده
واقعه کربلا وقيام انسان سازحسين ابن علي (ع) و يارانش ازجنس ديگري است که هنوزپس ازگذشت سالهاي بيشماربراي حقيقت جويان وطالبان واقعي عدالت چونان چراغ راهي هميشه روشن باقي است تا اگرکسي
درتلاطم هاي بيشماروقايع زمانه وادعاهاي غيرواقعي
بسيارکسان سرگشته ومردد شد راه رسيدن به رستگاري
وزندگاني جاودانه را گم نکند.


گرچه حسين ابن علي (ع) ويارانش
درکربلا براي احياء امربمعروف ونهي ازمنکروپاسداشت دين اسلام و سنت نبوي پيامبرعاشقانه وعارفانه شربت شهادت را نوشيدند
وخاندان دنيادوست بني اميه به
ظاهربه ولايت سومين امام شيعيان پايان دادند اما کاروان اهل بيت پيامبرويارانش همچنان درطول تاريخ به حرکت انسان سازوالهي خود ادامه داده است وفرياد آزادي خواهانه " هل من ناصرينصرني
" حسين ابن علي (ع) هنوزازاعماق تاريخ عدالت خواهي به گوش مي
رسد که همه درراه ماندگان را بسوي خود مي
خواند تا ازعاشورا درس مردانگي وايستادن درراه عقيده وايمان را بياموزند ودربرابرهيچ ظالمي سرتسليم فرود نياورند که مانايي وجاودانگي انسان دردل کندن ازهمه وابستگي هاي دنيايي و دل به کلام
معبود يگانه سپردن است.


حسين ابن علي (ع) با تعداد ياران اندک اما
دلداده به اهل بيت پيامبروولايت
فرزندان برحقش و با فداکردن جان شيدا وگوهربارخودش و خاصانش، نينوا را به شروع تاريخ ديگري ازحيات انساني تبديل کرد آنجا که تنها بودن دربرابرخيل عظيمي ازدشمناني که قصد جان اووخانواده اش
را کرده بودند نه تنها هراسي
نداشت بلکه روزهاي يگانه اي بودند که هردقيقه شان اوواصحابش را به ديدارمعبودي مي رساندند که سالها زاهدانه به عبادتش
پرداخته وشب ها دورازچشمان
همه، حرف ها وناگفتني هايشان را تنها با اودرميان گذاشته بودند. لحظات نيايشي که درآنها ازنامردمي هاي و دورنگي هاي کساني که زماني به حمايتش نامه نگاري ها کرده بودند گفته بود و خم به
ابروان خود نياورده بود.


صفحات تاريخ، سفيد وبيرنگ مانده بودند
ودردوران اختناق وانحرافات
خاندان بني اميه که هرکدام براي تهديد دين پيامبرمزورانه ترازقبلي پا درجاي پاي يکديگرمي گذاشتند و کلمات جزدرمدح چاپلوسانه آنها به رشته تحريردرنمي آمدند تا شايد سکه زري بي ارزش
نصيبت سراينده شان شود و چند صباحي
اندک به آن دلخوش کند، خطوط کتاب تاريخ درانتظارحرکتي عاشورايي بودند تا به واقعه اي خط بطلاني برروي همه جهالت ها کشيده شود ووجود انساني تعبيري ديگرگونه بيابد. اينچنين بود که نه
تنها حسين (ع) آگاهانه بسوي نينوا مي شتافت بلکه تاريخ هم
به استقبال نماد شجاعت ودينداري
وشهادت عارفانه خود درراه ايمان ناب آمده بود تا اوراق سفيد خويش را به حرمت حضوراو به گونه اي ديگربنگارد. بدينگونه قلم
منتظر مورخان درظهرعاشورا ودر کارزارنوروروشنايي وجدال
سياهي وسفيدي به حرکت درآمد وروايت
فداکاري هاي حسين (ع) ويارانش را به تصويرکشيدند تا تاريخ دوباره به خود ببالد که صداي شمشيرزدن هاي عاشورايي نينواييان
درمقابل همه پستي ها ونامردمي
ها را به سينه پردرد اوراق خود نشان افتخاردارد.


کاروان غريب وعاشورايي حسين ابن علي (ع) ويارانش ازدوردست وقايع تاريخ ودروانفساي دنياي مدرن امروزدوباره به گذران شتابان لحظه هاي ما مي
رسد وخيمه هاي عاشورايي برپامي شود وفريادهاي ناتمام حسين
حسين همه جا را فراخواهد گرفت، باشد که
ازکاروان مردانگي وشجاعت وآزادگي اش جا نمانيم وبه شناخت واقعي تري ازحرکت عظيم و انسان سازش برسيم.

mahyar
mahyar

تعداد پستها : 142
Join date : 2009-11-12
Age : 29
آدرس پستي : mahyar.taghvaie@yahoo.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum